Dmitriy Zub

Dmitriy Zub

Web Scraping, ETL using Python, Ruby.